Değerli Meslektaşlarım,

Sağlıkta sürdürülebilirlik sorunlarının arttığı, tüm çerçeveleri ile maliyet etkin ve hasta odaklı çözümlerin gerekli olduğu dönemlerdeyiz. Sürdürülebilirlik adına ihtiyaçları hem mesleğimiz hem toplumumuz hem de sağlık sistemimiz için kendi penceremizden yeniden yapılandırmamız gerekiyor.

“Herkes için Sağlık” hedefinin gerçek ve sürdürülebilir kılınabilmesi adına söz konusu gereklilikleri toplum ihtiyaçlarından yola çıkarak tanımlamak; sağlık sistemi, sağlık paydaşları ve onların hizmet sunum çerçeveleri bağlamında değerlendirmek oldukça elzem bir müdahale alanı olarak önümüzde duruyor.

Yaşlanan nüfus ile gündemlerimizde önemli bir yer tutan kronik hastalıklar artmakta, bu hastalar için doğru, etkin bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hastane dışı farklı kanalların yapılandırılması sağlık hizmet planlamalarında merkezi bir gündem oluşturmaktadır.

Sağlık harcamalarının ülke ekonomileri üzerindeki giderek ağırlaşan baskısı “sürdürülebilirlik” sorununu daha fazla hissedilir hale getiriyor. Bu durum kamu ve özel sektörde 'verimlilik', 'tasarruf' gibi kavramların vurgusunu perçinliyor; bireylerin sağlığa ve ilaçlara erişim imkanlarını kısıtlıyor

Kişilerin doğru bilgilendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin doğru yapılandırılması, toplumun doğru yönlendirilmesi hem sağlığın korunması hem de ülke kaynaklarının korunması açısından çok önemli. Ülkemizde de yaygın konumları ve toplumla en iç içe sağlık çalışanları olarak eczacıların üretkenliklerinin arttırılması; hasta sağlık çıktılarını ve maliyet etkin çözümleri destekleyecek önemli bir stratejik gelişim alanıdır.

2015 yılı itibari ile, Türk Eczacıları Birliği koordinasyonunda Bölge Eczacı Odalarımız ve gönüllü meslektaşlarımızın katkıları ile uygulamaya aldığımız Rehber Eczanem Programımız aracılığıyla eczacıların sağlık sistemine sunabilecekleri katkıları tüm paydaşlarımız için daha görünür kılabilmek adına önemli çalışmaları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

  • Güçlü eczacı profili
  • Kalite ve uygulama standartları tanımlanmış bir eczacılık hizmet sunumu
  • Tüm hizmet süreçlerinin dokümantasyonu
şeklinde tanımladığımız 3 temel prensip üzerine yapılandırdığımız yeni hizmet modelimizle, hastalarımızı ve mesleğimizi çok daha aydınlık ve sağlıklı bir geleceğe taşımak adına ilk fitili birlikte ateşledik.

Eczacılık hizmetlerimizi hasta ve kamu ihtiyaçlarına çözüm üretecek, ‘ilaç olacak’ bir çerçeveye ulaştırmak adına birlikte gelişiyoruz, birlikte hizmet üretiyoruz. Hak ettiğimiz meslek hakkımıza erişim yolunda önemli çalışmaları birlikte hayata geçiriyoruz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, sürdürülebilir bir eczacılık modeli, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin olmazsa olmazıdır.

Biz ECZACILAR; ilaçların doğru kullanılması, sağlık bakım hatalarının azaltılması, farmakovijilans gibi birçok alanda önemli mesleki katkılar sunarken aynı zamanda, ilaç suistimali ve yanlış ilaç kullanımında bir kontrol ve denetim mekanizması işlevi görüyor, piyasa için bir güvenlik ağı oluşturuyoruz. Ulusal sağlık politikalarının uygulanmasına farklı açılardan çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Ancak sunduğumuz pek çok hizmet, pek çok katkı tanımlanmış ve kayıt altına alınmış prosedürler üzerinden gitmediği için toplum ve kamu nezdinde görünür değil.

Eczanelerden sunulacak koruyucu sağlık hizmetlerinin ve hastalık yönetim programlarının ilgili mevzuat düzenlemeleri ile kaliteli, standardize ve erişilebilir hale getirilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini destekleyeceği gibi, fiili olarak bir triyaj ve sevk zinciri yaratacaktır. Bu durum sağlık sistemi içerisinde sağlık çalışanlarının etkin şekilde konumlandırılmasını sağlayarak sağlık hizmetlerinin sürekliliğine, erişilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaktır.

Rehber Eczanem Programı, kalifiye sağlık çalışanları eczacıların sağlık sistemi içerisinde etkin konumlandırılmasını sağlayan yapısıyla;

  • Bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin geliştirilmesi,
  • Doğru bilgilendirme, akılcı ilaç kullanımı ile hastaların ilaçlarına ve sağlık hizmetlerine etkin ve doğru erişimlerinin desteklenmesi,
  • Kaynakların etkin kullanımı ve diğer hizmetler ve sağlık çalışanları üzerindeki yükün azaltılması sureti ile
toplum sağlığının iyileştirilmesine ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır.

Bizler; Türk Eczacıları Birliği, Bölge Eczacı Odalarımız ve ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczacılarımızla birlikte halk sağlığının korunması önceliğinde mesleğimizin yarınını sağlam temeller üzerinden inşa etmek için çalışıyoruz.

Tüm meslektaşlarımı,

  • Toplumu sağlığa
  • Eczacıyı mesleki doyuma
  • Eczacılık mesleğini geleceğe
taşıyan köprü REHBER ECZANEM PROGRAMIMIZA ve eczacılık uygulamalarımızdaki bu yeni meslek kültürünün bir parçası olmaya davet ediyorum

Bizler biliyoruz ki “….başarmak için önce yolda olmak gerekir…”

Biz bir yola çıktık …Yolumuz açık olsun…

Ecz. Arman ÜNEY
Türk Eczacıları Birliği Başkanı
Rehber Eczanem Programı Koordinatörü